Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Vi skall ha en nära kontakt med våra kunder, en kontakt som bygger på ett långsiktigt samarbete och ständiga förbättringar igenom alla led.

Vi skall erbjuda rätt kvalitetsnivå så att kunden känner sig tillfredsställd i alla sina kontakter med oss.

Gentemot våra kunder skall vi hålla vad vi lovat och om något oförutsett inträffar skall vi ge rätt information.

Vi skall eftersträva att alla anställda får den utbildning och kompetensutveckling som erfordras och att alla känner trivsel på arbetsplatsen.

Vi är certifierade enligt ISO-standarderna 9001:2015 och genomförde vår första certifiering 1996.

Klicka på bilden för certifikat i utskrifts vänlig pdf.

Miljöpolicy

Rotage AB skall arbeta för att minska den miljöpåverkan som uppstår till följd av verksamheten. Vi skall uppnå detta genom att:

• Bedriva produktion med energieffektiva maskiner och lokaler.

• Arbeta för ständiga förbättringar i vårt miljöarbete.

• Förebygga föroreningar av miljön och ha en lämplig nödlägesberedskap.

• Uppfylla för oss gällande miljölagstiftning.

• Väl utnyttja råmaterial och så långt som möjligt återvinna restprodukter.

• Ge alla anställda den utbildning och kompetensutveckling som miljöarbetet erfordrar.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och är certifierade sedan 2000.

Klicka på bilden för certifikat i utskrifts vänlig pdf.